PENAFIAN

Segala sumbangan berita/artikel serta komen dan pandangan yang dilontarkan pembaca atau pengiklan melalui laman web ini tidak mempunyai kaitan dengan pendirian pihak SUKSES News.

Segala risiko dan akibat yang terhasil melalui komen tersebut adalah tanggungan dan bebanan mereka sendiri.